Regulamin

§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu internetowego nasygnale.info
 2. Nazwa portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego portal. Każdy potencjalny użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§ 2 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;
 2. Portal - portal internetowy nasygnale.info stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych portalom internetowym oraz zespół usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
 3. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący portal nasygnale.info;
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, która skutecznie założy konto w portalu, poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego zalogować się na konto;
 5. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 6. Login, Nick - prywatna i rzeczywista nazwa użytkownika w portalu, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji konta;
 7. Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w portalu, w którym każdy zarejestrowany użytkownik nasygnale.info może wprowadzić, jak i modyfikować swoje dane, dodawać artykuły, zdjęcia, komentarze i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Portalu;
 8. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat treści publikowanych w portalu wystawione poprzez użytkownika portalu;

§ 3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z portalu

 1. Podstawowym przedmiotem działalności portalu jest udostępnianie w sieci Internet informacji na temat wydarzeń mających miejsce w powiecie wejherowskim, trójmieście i na pomorzu. Za pośrednictwem portalu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości nieodpłatne usługi na rzecz użytkowników związane z charakterem portalu.
 2. Do korzystania z usług portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies" oraz z możliwością wykonywania skryptów javascript: Microsoft Internet Explorer 7.0+, Opera 10+, Apple Safari 4+, Mozilla Firefox 3.6+, Google Chrome 8+).
 3. Uczestnictwo w portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Baza zarejestrowanych użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych użytkowników jest administrator portalu. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie konta.

§ 4 Zasady ogólne

 1. Informacje ogólne
  1. Właścicielem i administratorem portalu gwe24.pl jest PPHU Nordapress z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Gniewowskiej 7.
  2. Uwagi dotyczące funkcjonowania portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej: redakcja@expressy.pl.
 2. Konto użytkownika zostaje utworzone w momencie rejestracji na stronie nasygnale.info.
  1. Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych: loginu oraz adresu e-mail niezbędnego do komunikacji między administratorem portalu a użytkownikiem. Dane te są poufne;
  2. Nazwa (nick) użytkownika, będąca też jego loginem, pojawiać się będzie w przypadku dodania komentarza lub wpisu na portalu.
 3. Komentarze
  1. Prawo do pisania komentarzy mają wszyscy zarejestrowani użytkownicy.
  2. Komentować można zarówno informacje w dziale Aktualności, jak i inne artykuły oraz galerie zdjęć.
  3. Komentarze wulgarne, naruszające dobre obyczaje, rażąco łamiące zasady pisowni, nie na temat będą usuwane bez ostrzeżenia.
 4. Prawa i obowiązki Użytkowników
  1. Każdy zarejestrowany Użytkownik nasygnale.info może wprowadzić, jak i modyfikować swoje dane, dodawać artykuły, zdjęcia, komentarze i inne elementy związane z zarejestrowaniem w portalu;
  2. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w portalu, a w szczególności do artykułów, zdjęć i filmów.
  3. Zamieszczając materiał (tekst, komentarz, zdjęcie itp.) użytkownik automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie go w gazetach wydawanych przez PPHU Nordapress, tj. Expressie Powiatu Kartuskiego, Expressie Powiatu Wejherowskiego, Expressie Powiatu Puckiego, Expressie Powiatu Lęborskiego, Expressie Gdyńskim, Expressie Powiatu Gdańskiego, Expressie Gdańsk Sopot.
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
  5. Niedozwolone jest:
   1. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
   2. obrażanie innych osób,
   3. promowania innych stron internetowych,
   4. zamieszczanie danych kontaktowych, komunikatorów internetowych takich jak: numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, nick Skype, nick Tlen, numer telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,
   5. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
   6. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
   7. wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,
   8. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów nasygnale.info. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).
 5. Za niestosowanie się do regulaminu konto użytkownika może zostać zablokowane.
 6. Administrator nasygnale.info może usunąć materiały umieszczone przez użytkownika niespełniające regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

§ 5 Usługi

 1. Przeglądanie zasobów portalu (prezentowanych artykułów, baz firm i innych) oraz jego poszczególne usługi, są dostępne dla każdego użytkownika internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez administratora bez podawania przyczyn.
 2. Pełen zakres usług portalu dostępny jest bez ograniczeń dla posiadaczy konta w portalu.
 3. Dla wszystkich użytkowników o jednakowym statusie w portalu, zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług portalu (zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości) może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług.

§ 6 Uczestnictwo w portalu

 1. Uczestnikami portalu są jego użytkownicy.
 2. Uczestnikiem portalu może być każda osoba fizyczna bez względu na wiek, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w portalu zakończoną skutecznym założeniem konta.
 3. W celu założenia konta oraz korzystania z portalu niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej aktywnej Skrzynki e-mail.
 4. Utworzenie i korzystanie z konta w portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Procedura rejestracji oraz utworzenie konta następuje poprzez wypełnienie formularza. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 6. Akceptacja regulaminu przez użytkownika konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług portalu,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na koncie są zgodne z prawdą,
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od administratora oraz jego partnerów,
  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu portalu,
 7. Jedna osoba może mieć maksymalnie jedno konto w portalu. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie konta innym osobom, bez wyraźnej zgody administratora.
 8. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 9. Z konta może korzystać tylko i wyłącznie użytkownik, zabrania się zakładania konta z którego będzie korzystać kilka osób.
 10. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
 11. Administrator portalu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie/film wstawione poprzez użytkownika.

§ 7 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. W zależności od konfiguracji sprzętu i oprogramowania użytkownika pewne funkcje portalu mogą być niedostępne. Administrator nie może zagwarantować, że portal będzie funkcjonował nieprzerwanie oraz bez błędów. W szczególności, korzystanie z tej strony może zostać przerwane o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu, lub dla poszerzenia jej zawartości.
 2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników (komentarze, artykuły itd.). Treści umieszczane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców portalu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem administratora bądź innych użytkowników.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych użytkowników roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć/filmów lub osobistego wizerunku tych użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby..
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z portalu i umieszczanie ich w innych serwisach www lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z portalu.
 6. Zabronione jest bez zgody administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z portalu.
 7. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez użytkowników do portalu (administrator nie ma pełnej możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym).

§ 8 Ograniczenie odpowiedzialności

Administrator nie może w żadnym wypadku być odpowiedzialnym za bezpośrednie lub pośrednie szkody, jeżeli zachowanie użytkownika przyczyniło się do zaistnienia szkody, na skutek której użytkownik twierdzi, że ucierpiał. W szczególności, administrator nie będzie odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody zaistniałe w przypadku niewłaściwego zastosowania się użytkownika do warunków użytkowania Portalu.

§ 9 Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w portalu informacji o zmianach w regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści regulaminu przez użytkownika.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w regulaminie, użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do portalu i niezwłocznie powiadomić administratora o takiej decyzji.
 4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta użytkownika.

§ 10 Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu portalu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji administratorowi.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu konta.
 4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu funkcji Portalu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
NaSygnale.info © 2014, Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: GlobalVanet • Mechanika serwisu: CEE Partners